Art of the Book Club Film

Thursday, August 24, 2017 7:00pm

707 Mizzou North

thomas hart benton

PBS: Thomas Hart Benton (1988)

7:00 pm, 707 Mizzou North

Ken Burns film - THB